Algemene voorwaarden

1 Werkingssfeer en verstrekker

(1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij de online shop van de.

Martin Fritz Schulz
Bruno-Bürgel-Weg 69-81 (Haus 6)
12439 Berlin

(2) Het assortiment in onze onlineshop is uitsluitend gericht op kopers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen geschieden uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn derhalve ook van toepassing op alle toekomstige zakenrelaties met ondernemingen, zelfs indien zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in strijd zijn met onze Algemene Handelsvoorwaarden,https://at.auto4style.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen/
wordt hierbij reeds tegengeworpen.

(4) De contractuele taal is uitsluitend Duits.

(5) U kunt de momenteel geldende Algemene Voorwaarden raadplegen en afdrukken op de website https://auto4style.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen/.

2 Sluiting van een contract

(1) De presentatie van goederen in de online winkel vormt geen bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het gaat veeleer om een niet-bindende uitnodiging om goederen in de onlineshop te bestellen.

(2) Door te klikken op de knop [“Nu bestellen met betalingsverplichting” / “Kopen”] doet u een bindend aanbod tot aankoop (§ 145 BGB).

(3) Na ontvangst van de koopaanbieding ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van uw koopaanbod in. Een overeenkomst is nog niet gesloten door de ontvangstbevestiging.

(4) Een koopcontract voor de goederen komt pas tot stand wanneer wij de koopaanbieding uitdrukkelijk accepteren (orderbevestiging) of wanneer wij de goederen – zonder voorafgaande uitdrukkelijke acceptatieverklaring – aan u verzenden.

3 Prijzen

De op de productpagina’s vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijsbestanddelen en exclusief de respectieve verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten kunt u vinden op onze website onder [“Verzendinformatie” / “Leveringsvoorwaarden”].

4 Betalingsvoorwaarden; Wanbetaling

(1) Betaling kan geschieden door:

Factuur per vooruitbetaling,

Rembours,

Kredietkaart,

PayPal of

Automatische incasso.

(2) Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de betalingswijzen die in elk geval beschikbaar zijn. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om u alleen geselecteerde betaalmethoden voor betaling aan te bieden, bijvoorbeeld alleen vooruitbetaling om ons kredietrisico af te dekken.

(3) Indien u kiest voor betaling vooraf, zullen wij u onze bankgegevens meedelen in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening te zijn bijgeschreven.

(4) Bij betaling onder rembours is een toeslag van [X] euro verschuldigd, die de bezorger ter plaatse in rekening brengt. Verdere kosten en belastingen zijn niet van toepassing.

(5)Als u met een kredietkaart betaalt, wordt de aankoopprijs op het ogenblik van de bestelling op uw kredietkaart gereserveerd (autorisatie). Het werkelijke bedrag zal van uw creditcardrekening worden afgeschreven op het moment dat wij de goederen naar u verzenden.

(6) Bij betaling met PayPal wordt u tijdens het bestelproces doorverwezen naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd.

(7) In geval van betaling via domiciliëring kunt u aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie wegens een gebrek aan tegoeden op uw rekening of wegens door u verstrekte onjuiste bankgegevens.

(8) Als u met een betaling in gebreke blijft, bent u de wettelijke vertragingsrente van 5 procentpunten boven de basisrente verschuldigd. Voor elke aanmaning die u wordt toegezonden nadat het verzuim is ingetreden, wordt u een herinneringsvergoeding van EUR 2,50 in rekening gebracht, tenzij in individuele gevallen een lagere of hogere schadevergoeding wordt bewezen.

5 Verrekening / recht van retentie

(1) U heeft enkel recht op schuldvergelijking indien uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend, of in nauw synallagmatisch verband staat met onze vordering.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

6 Levering; eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn geleverd op het door u opgegeven adres.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de koopprijs volledig is betaald.

(3) Wij zijn uitzonderlijk niet verplicht tot levering van de bestelde goederen, indien de goederen van onze kant volgens de voorschriften zijn besteld, maar niet correct of tijdig zijn geleverd (congruente dekkingsverrichting). Voorwaarde is dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het niet beschikbaar zijn van de goederen en u onverwijld van deze omstandigheid op de hoogte hebben gebracht. Bovendien mogen wij het risico voor de aankoop van de bestelde goederen niet op ons hebben genomen. In geval van overeenkomstige onbeschikbaarheid van de goederen, zullen wij u onmiddellijk de reeds gedane betalingen terugbetalen. Wij nemen niet het risico op ons dat bestelde goederen moeten worden aangeschaft (aanbestedingsrisico). Dit geldt ook voor bestellingen van goederen die alleen worden beschreven in termen van soort en kenmerken (generieke goederen). Wij zijn slechts verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de door ons bij onze leveranciers bestelde goederen.

(4) De levering van de bestelde goederen wordt bepaald op de desbetreffende productwebsite. Ongeacht de vermelde leveringstermijnen kan de levering vertraging oplopen ten gevolge van een aantal onvoorziene omstandigheden zoals vertraagde levering door leveranciers, natuurrampen, pandemieën of beschadigde materiaalleveringen, die gedekt zijn door het gesloten koopcontract tot een maximumvertraging van 2 maanden.

(5) Indien u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt bovendien het volgende:

– Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is een verpanding of een eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

– U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. In dit geval draagt u reeds nu alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag, die u uit de doorverkoop ontstaan, aan ons over. Wij aanvaarden de overdracht, maar u bent gemachtigd om de vorderingen te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor vorderingen zelf te innen.

– Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking.

– Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.

7 Geen herroepingsrecht bij bestelling van afzonderlijke producten

(1) Personalized HC UG vervaardigt uitsluitend individuele producten voor consumenten die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, bv. mok met foto, T-shirt met foto, enz. Een terugzending van bestelde producten en een annulering van reeds in productie zijnde productgroepen is derhalve niet mogelijk.
§ 312g Para.2 Nr.1 BGB

(2) Geautomatiseerde doorgifte van informatie/wijziging of annulering van een gepersonaliseerd product:

Orders worden door ons automatisch doorgestuurd en verwerkt naar leveranciers en bijbehorende drukpersen. Er bestaat derhalve geen recht op een latere wijziging of annulering van een individuele bestelling.
Uiteraard proberen wij in het belang van onze klanten rekening te houden met fouten/wijzigingen die onmiddellijk na ontvangst van de bestelling worden gemeld. Wij vragen echter om uw begrip dat dit meestal niet mogelijk is.

9 Garantie

(1) Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor uw garantieaanspraken de wettelijke bepalingen van de wet op de verkoop (§§ 433 e.v. BGB).

(2) Indien u een consument bent in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims voor gebruikte artikelen – in afwijking van de wettelijke bepalingen – één jaar. Deze beperking geldt niet voor vorderingen wegens schade veroorzaakt door schending van leven, lichaam of gezondheid of door schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting), alsmede voor vorderingen wegens andere schade die berust op een opzettelijke of grof nalatige schending van de plicht door de gebruiker of diens plaatsvervangers.

(3) Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de garantie

(4) Indien u ondernemer bent in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), zijn de wettelijke bepalingen van toepassing met de volgende wijzigingen:

– Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant zijn bindend voor de kwaliteit van de goederen, maar niet openbare promoties en verklaringen en andere reclame van de fabrikant.

– U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige zorgvuldigheid te onderzoeken op afwijkingen in kwaliteit en kwantiteit en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte te brengen van zichtbare gebreken. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die op een later tijdstip worden ontdekt. Het geldend maken van garantieclaims is uitgesloten in geval van schending van de verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken.

– In geval van gebreken zullen wij naar onze keuze garantie verlenen door het verhelpen van het gebrek of door vervangende levering (nakoming achteraf). In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die voortvloeien uit het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering, voor zover het vervoer niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

– Indien de aanvullende prestatie twee keer mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering eisen of het contract opzeggen.

– De garantieperiode bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen.

10 Aansprakelijkheid

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid van personen.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan typisch moest worden verwacht. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangende agenten.

11 Alternatieve geschillenbeslechting

De EU-Commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gecreëerd. Dit biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun onlinebestelling in eerste instantie op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. Het platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zullen trachten eventuele geschillen die uit ons contract voortvloeien in der minne te schikken. Voorts zijn wij niet verplicht deel te nemen aan arbitrageprocedures en kunnen wij u helaas geen deelname aan dergelijke procedures aanbieden.

12 Gebruik van afbeeldingen van klanten voor reclamedoeleinden

Afbeeldingen van klanten kunnen worden gebruikt voor reclamedoeleinden – onder voorbehoud van voorafgaande wijziging van het Auto 12 Gebruik van afbeeldingen van klanten voor reclamedoeleinden label of andere persoonlijke gegevens.

13 Slotbepalingen

(1) Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

(2) Op de overeenkomsten tussen u en ons is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, “VN Koopverdrag”). Dwingende bepalingen van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven door de rechtskeuze onaangetast.

(3) Indien u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent, is onze vestigingsplaats de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen ons en u.

Status: 02, 2020